Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 – Definities
 • Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
 • Artikel 3 – Toepasselijkheid
 • Artikel 4 – Het aanbod
 • Artikel 5 – De overeenkomst
 • Artikel 6 – Herroepingsrecht
 • Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
 • Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 9 – De prijs
 • Artikel 10 – Conformiteit en garantie
 • Artikel 11 – Levering en uitvoering
 • Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
 • Artikel 13 – Betaling
 • Artikel 14 – Klachtenregeling
 • Artikel 15 – Geschillen
 • Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
  herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van
  beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks
  van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in
  de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat
  stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een
  manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de
  opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd
  af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter
  beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken
  van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op
  afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door
  de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of
  diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik
  gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor
  het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer
  gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de
  ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Pauline van
Hezik

Adres: Engeler Schans
4, 5221AS ’s-Hertogenbosch

Telefoonnummer: +31
(0) 6 11864783
E-mailadres: pauline@paulinevanhezik.nl
KvK-nummer: 52380882

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer
  en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen
  ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
  algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs
  niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij
  op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in
  afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt
  gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de
  consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
  consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
  gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
  overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
  voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op
  verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos
  zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke
  product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid
  van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van
  tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke
  bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
  moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de
  overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de
  betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een
  bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te
  worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen
  van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze
  algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
  geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te
  wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de
  aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd
  om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
  Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
  waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
  Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer
  niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en
  kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de
  aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren
  exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is
  wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod
  zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  1. de prijs inclusief belastingen;
  1. de eventuele kosten van verzending;
  1. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen
   daarvoor nodig zijn;
  1. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  1. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  1. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen
   de ondernemer de prijs garandeert;
  1. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van
   het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een
   andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte
   communicatiemiddel;
  1. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op
   welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  1. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de
   door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren
   en indien gewenst herstellen;
  1. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan
   worden gesloten;
  1. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze
   waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
  1. en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een
   duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand
  op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen
  aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard,
  bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de
  aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door
  de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer
  passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
  elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving.
  Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe
  passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of
  de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die
  feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst
  op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft
  om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
  bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
  te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende
  informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een
  toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
  meesturen:

  1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met
   klachten terecht kan;
  1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het
   herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het
   uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  1. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  1. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de
   ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering
   van de overeenkomst;
  1. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een
   duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts
  van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van
  voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst
  zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn
  gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf
  door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
  vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en
  de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken
  voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te
  behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het
  product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in
  de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
  de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is
  hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te
  maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels
  het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen
  maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen
  retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig
  zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet
  kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp.
  het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
  Bij levering van diensten:
 5. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de
  overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14
  dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 6. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich
  richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de
  levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten
  hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag
  zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping,
  terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug
  ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending
  overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor
  producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
  herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het
  aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties
   van de consument;
  1. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  1. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  1. die snel kunnen bederven of verouderen;
  1. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
   waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  1. voor losse kranten en tijdschriften;
  1. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de
   verzegeling heeft verbroken.
  1. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft
   verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te
   verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  1. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is
   begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  1. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van
  de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens
  prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten
  waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en
  waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze
  gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen
  richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
  zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of
  bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst
  zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  1. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang
   van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief
  btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de
  gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij
  druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de
  foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan
  de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke
  eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de
  totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
  overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens
  voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet
  niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van
  de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen
  14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld.
  Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en
  in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de
  fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk
  voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele
  toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het
  gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of
   door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  1. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
   anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van
   de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  1. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften
   die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de
   kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het
  in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij
  de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf
  kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld,
  zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
  binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere
  leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een
  bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
  consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft
  bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
  kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan
  de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de
  consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer
  het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
  binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de
  ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
  Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden
  gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan
  het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele
  retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de
  ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf
  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en
verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en
  die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van
  daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één
  maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en
  die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder
  begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde
  duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
  een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald
   tijdstip of in een bepaalde periode;
  1. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  1. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf
   heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt
  tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
  diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
  duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor
  bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren
  van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd
  voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze
  verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een
  opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
  geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor
  onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen
  met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten
  hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar
  minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
  tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking
  afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of
  kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
  automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument
  na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste
  een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging
  vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument
  verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van
  de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst
  tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de
  bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
  betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens
  wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar
  gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure
  en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen
  volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de
  consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14
  dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een
  voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de
  termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie
  wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een
  geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de
  ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de
  ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of
  repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
  voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen
mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden
vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een
toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

© 2020
Brave Heart Company